วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

พลวง

พลวง (Sb)
                  แหล่งที่พบ
                         พบในแร่สติบไนต์ (Sb2S3)  หรือเรียกว่า  พลวงเงิน  และแร่สติบิไนต์ (Sb2O4.nH2O)  หรือเรียกว่า  พลวงทอง  ซึ่งพบทุกภาคของประเทศไทย  ยกเว้น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                  การถลุงพลวง
                         การถลุงแร่พลวงจะแตกต่างกันตามคุณภาพของแร่  เช่น  การแยกพลวงออกจากแร่สติบไนต์ (Sb2O4)  มีขั้นตอนในการถลุงดังนี้
                         ขั้นที่ 1  ย่างแร่ คือ การนำแร่พลวงที่เป็นซัลไฟด์มาทำเป็นออกไซด์  ด้วยการนำแร่สติบไนต์ไปเผากับก๊าซออกซิเจน  และเกิดปฏิกิริยาดังนี้
                                2Sb2S3 (s)  + 9O2 (g)     2Sb2O3 (s)  +  6SO2 (g)
                         ขั้นที่  2  การแยกโลหะพลวงออกจากออกไซด์ของพลวง  ผสมออกไซด์ของพลวง  ถ่านหิน  และโซเดียมคาร์บอนเนต  ในอัตราส่วน  20 : 4 : 1  โดยมวล ใส่ในเตาถลุงแบบนอนที่อุณหภูมิประมาณ  800 - 900 0C  โดยใช้น้ำมันเตาหรือลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง  เกิดปฏิกิริยาดังนี้
                                2C(s)  +  O2(g)   2CO (g)
                                2Sb2O3 (s)  +  3CO (g) 2Sb (s)  +  3CO2 (g)
                         โซเดียมคาร์บอนเนตที่ผสมใส่ลงไปถลุงเพื่อแยกสารปนเปื้อนต่าง ๆ ออกเป็นกากตะกอนลอยอยู่ผิวบนของโลหะหลอมเหลวที่ถลุงได้  ธาตุพลวงเหลวสู่เบ้าเหล็กหล่อเป็นแท่ง
                  การนำพลวงไปใช้ประโยชน์
                         พลวงผสมกับโลหะอื่นเป็นโลหะผสม  เช่น  พลวงผสมกับตะกั่วและดีบุก  เป็นโลหะผสมเพื่อทำตัวพิมพ์โลหะ  พลวงผสมกับตะกั่วเพื่อทำแผ่นตะกั่วในแบตเตอรี่  พลวงเป็นส่วนผสมของหัวกระสุนปืน  พลวงใช้ในอุตสาหกรรมยาง  อุตสาหกรรมสี  และอุตสาหกรรมเซรามิกส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น